general credit application, payday loans brookhaven ms, 401k loan provisions

Elektroniczna dokumentacja medyczna

ADRESACI SZKOLENIA

osoby zajmujące się wdrożeniem elektronicznej dokumentacji medycznej w jednostkach ZOZ.

CEL SZKOLENIA

wprowadzenie słuchaczy w problematykę wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej w kontekście zmian w przepisach o prowadzeniu dokumentacji medycznej dokonanych ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20 grudnia 2012 r

SŁUCHACZE DOWIEDZĄ SIĘ M.IN.  • Czy po wejściu w życie obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci     elektronicznej NFZ będzie mógł nie zawrzeć umowy z podmiotem leczniczym, który nie prowadzi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej

  • Jakie dokumenty przygotować, by rozpocząć prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej

  • Czy do 31 lipca 2014 r. w podmiocie leczniczym wolno prowadzić w postaci     elektronicznej tylko część dokumentacji medycznej

  • Jak postępować z historią zdrowia i choroby pacjenta leczonego przed i po wprowadzeniu dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej?


PROGRAM SZKOLENIA

1. Uprawnienie do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej a obowiązek jej prowadzenia od 1 sierpnia 2014 r.

2. Przewidywane skutki naruszenia obowiązku przez świadczeniodawców.

3. Dokumentacja medyczna, dokument elektroniczny i inne istotne pojęcia.

4. Indywidualna i zbiorcza dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej.

5. Zabezpieczanie dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej.

6. Identyfikacja osoby dokonującej wpisów w systemie teleinformatycznym używanym do prowadzenia dokumentacji medycznej.

7. Formaty danych.

8. Dołączanie dokumentacji w postaci innej niż elektroniczna do dokumentacji elektronicznej.

9. Przechowywanie elektronicznej dokumentacji medycznej.

10. Udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej.

11.  Pobieranie opłat za udostępnianie dokum. w podmiotach prowadzących dokumentację w postaci elektronicznej.

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

MATEUSZ KAMIŃSKI – wykładowca i autor publikacji na temat ochrony danych osobowych, informatyzacji ochrony zdrowia. Ukończył studia podyplomowe z prawa europejskiego. Współautor książki „Ochrona osobowych danych medycznych w gabinecie lekarskim”
i „Ustawa o podpisie elektronicznym. Komentarz”. W 2007 r. wyróżniony przez Centrum Badania Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej za pracę pt. „Powierzenie przetwarzania osobowych danych medycznych a perspektywy prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej”.

JAKUB RZYMOWSKI – doktor nauk prawnych, wykładowca i autor publikacji na temat ochrony danych osobowych, informatyzacji ochrony zdrowia. Pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył studia podyplomowe w dziedzinie informatyki na Uniwersytecie Łódzkim. Współautor książki „Ochrona osobowych danych medycznych w gabinecie lekarskim” i „Ustawa o podpisie elektronicznym. Komentarz”.

Jeśli chcieliby Państwo skorzystać ze szkolenia z tej tematyki dostosowanego ściśle do Państwa potrzeb, to prosimy o kontakt w celu przedstawienia warunków szkolenia wewnętrznego.

Zapisz na szkolenie

RABAT

Przy zgłoszeniu większej ilości osób z danej firmy lub instytucji udzielamy 10% rabatu dla drugiej osoby i 15% rabatu dla trzeciej i każdej kolejnej.
O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

REZYGNACJA

Rezygnacja uczestnika, przyjmowana wyłącznie w formie pisemnej, do 5 dni roboczych przed szkoleniem nie powoduje żadnych skutków finansowych, rezygnacja po tym terminie lub nieobecność na zajęciach powoduje naliczenie 50% wartości szkolenia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) do celów informacyjnych i marketingowych przez Centrum Szkoleń KONCEPT